Dnes je: meniny má: zajtra má meniny:
Služby zmluvného charakteru:
 • administratívne priestory
 • bankové domy
 • archívy
 • autosalóny
 • predajne
 • zdravotnícke zariadenia
 • výrobné priestory
 • domácnosti

Vypracovanie cenovej ponuky

1 krok
Pred realizáciou
VY MY
 1. pripravte si plochy priestorov ktoré chcete upratovať (najvhodnejšia je výkresová dokumentácia, nie je to však nevyhnutné, postačuje plocha v m2 ).

 2. pripravte si vaše požiadavky :
 • početnosť výkonov ( 1xdenne, 2xdenne, 2xtýždenne a pod. )
 • špecifiká v objekte ( antistatické podlahy, špeciálne druhy povrchov, miestnosti sprístupnené len za prítomnosti dozoru, prípadne len v určitých hodinách,...)
 • požiadavky na personál (zdravotný preukaz, výpis z registra trestov, prebratie zamestnancov, ..)
 • čas sprístupnenia na výkon služieb a spôsob kľúčovej služby v prípade uzamykania, či kódovanie objektu
 1. urobíme obhliadku priestorov

 2. na základe vami predložených podkladov a zistených potrieb , navrhneme rozpis prác a periodicitu jednotlivých výkonov

 3. pripravíme cenovú ponuku, ktorú spolu s návrhom systému vám predložíme na pripomienkovanie
VY MY
 1. navrhnutý systém upravíte podľa vašich predstáv a prevádzkových skúseností ( doplnenie, vylúčenie, prípadne zmena periodicity úkonov,..)
 1. Vaše pripomienky zapracujeme do cenovej ponuky

Po vzájomnej dohode a uzavretí zmluvy

2 krok
Realizácia
VY MY
 1. vyhradíte priestory pre uloženie techniky, pracovných pomôcok, čistiacich prostriedkov (vhodné sú s možnosťou uzamknutia)

 2. poskytnete krátke preškolenie pracovníkov určených na výkon služieb o prevádzke (možnosť pohybu v objekte, uzamykanie , miesta hlásenia požiaru, únikové východy, umiestnenie hasiacich prístrojov, lekárničky, iné špecifiká objektu...)
 1. zabezpečíme spoľahlivý personál, zabezpečíme interné školenia BOZP a PO, školenie o pracovných postupoch ( čas výkonu prác, rozpis prác, používanie určených čistiacich prostriedkov, manipulácia s technikou, špeciálne požiadavky na údržbu), školenie o komunikácií so zákazníkom, používaní rovnošaty s identifikáciou. školenie v oblasti ISO , EMS , OHSAS podľa interných predpisov našej spoločnosti.

 2. personál uvedieme na prevádzku a zaučíme podľa odsúhlaseného systému výkonu služieb

 3. zabezpečíme technické a materiálové vybavenie na výkon služieb s pravidelnou kontrolou stavu a dopĺňaním podľa potreby prevádzky

 4. pridelíme zodpovedného pracovníka na celkovú správu prevádzky (kontrola kvality, zásobovanie, personálne zabezpečenie, komunikácia s vašim poverenou osobou, realizácia mimoriadnych prác,..)
VY MY
vyjadrenie spokojnosti s našimi službami úhradou faktúry podľa dohody všetko ostatné